Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Elektro revize

Revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, revizní technik elektro

Revize elektro podle ČSN 33 1500 v obytných domech

ČSN 33 1500:1990 "Elektrotechnické předpisy. Revize elektro, elektroinstalace je základní normou pro provádění revize elektro, elektroinstalace a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Elektrickým zařízením se rozumí zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektro nebo elektromagnetických jevů. Elektroinstalací se rozumí sestava vzájemně spojených elektro zařízení se vzájemně koordinovanými charakteristikami tak, aby tato instalace mohla plnit své stanovené úkoly.

Z hlediska bezpečnosti osob užívajících elektro zařízení a elektro spotřebiče napájené z elektroinstalace je nejdůležitější zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem. Opatření sloužící této ochraně jsou prováděna jak v rámci samotných spotřebičů, tak v rámci elektro instalace. Ochrana automatickým odpojením zajišťuje automatické odpojení obvodu, v němž došlo k průrazu napětí na kovový povrch spotřebiče. Elektrorevize, elektroinstalace, elktrospotřebičů a zařízení se tedy ověřuje, zda veškeré požadavky, jejichž splnění je nutné k zajištění jejich bezpečného provozu, jsou splněny. U výchozí elektrorevize, elektroinstalace, elektrospotřebičů se kontroluje, zda její veškeré prvky byly správně sestaveny, jsou řádně namontovány a elektroinstalace při zajištění veškerých bezpečnostních opatření plní svou funkci.
Při pravidelné revizi elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů se ověřuje, zda nedošlo k opotřebování některých prvků elektrické instalace, zda není zapotřebí jejich výměna, popř. jiné úpravy v elektroinstalaci.
Mimořádná revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů je třeba provést, pokud se elektroinstalace mění, doplňuje o některá zařízení (např. akumulační vytápění, bojler) nebo se rozšiřuje o další obvody.
Podrobný postup provádění revizí elektrických instalací je stanoven v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize", na kterou se ČSN 33 1500:1990 v rámci své změny Z4:2007 odvolává. Provádění elektro revizí, a to nejen elektrických, ale i dalších technických zařízení, je předmětem řady právních předpisů.